THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 27
Số lượt truy cập: 1844986
QUANG CÁO
Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2020 của Xã Kim Thủy 02/10/2020 1:48:27 CH

UBND XÃ KIM THỦY

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP


Số:     /KH-BCĐ

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

        Kim Thủy, ngày 01 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 1929/KH- UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của UBND Huyện Lệ Thủy về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 (sau đây gọi là Tuần lễ), Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) của xã Kim Thủy yêu cầu các trường học trên địa bàn, ban ngành, đoàn thể liên quan triển khai Tuần lễ trên địa bàn toàn với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức Tuần lễ nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.  

2. Yêu cầu

Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút
được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, các đoàn thể, các lực lượng xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.
          

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chủ đề Tuần lễ năm 2020: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.       

2. Thời gian, địa điểm, thành phần tổ chức

- Thời gian tổ chức Tuần lễ: Từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 07/10/2019, trong đó Khai mạc Tuần lễ tổ chức bắt đầu từ 15h30’ ngày 06/10/2020 (buổi chiều thứ 3).

- Địa điểm: Tại trường PTDTBT TH&THCS số 1 Kim Thủy

- Thành phần:

+ Lãnh đạo huyện: đ/c CB huyện chỉ đạo tại xã Kim Thủy

+ Lãnh đạo địa phương: Các ban ngành đoàn thể do UBND xã thông báo

+ Các trường học: BGH, các GV, NV của 4 trường MN, TH và TH&THCS trên địa bàn xã Kim Thủy, riêng trường PTDTBT TH&THCS số 1 Kim Thủy thêm tất cả HS khu vực Cồn Cùng do lãnh đạo các trường thông báo đến đến GV, NV biết để tham gia.

3. Công tác tuyên truyền giáo dục

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (hệ thống phát thanh các thôn, bản, Wbesiter các trường học, phát thanh măng non của Liên đội, zalo, facebook…) phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt Tuần lễ; tuyên truyền thông qua hoạt động của các trường, các thư viện, các nhà văn hóa địa phương.

- Tại các trường mầm non, tiểu học, TH&THCS treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ trước thời gian tổ chức lễ khai mạc một tuần cho đến khi kết thúc Tuần lễ với nội dung chủ đề Tuần lễ năm 2020 “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

Ngoài ra có thể lựa chọn thêm các nội dung sau để tuyên truyền:

+ Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất.

+ Tự học là một cách để xây dựng xã hội học tập.

+ Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời.

4. Nội dung và cách thức tổ chức:

a) Xây dựng chương trình, chuyên mục về công tác khuyến học, khuyến tài; tổ chức tuyên truyền, treo dán các khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền sâu rộng về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ.

b) Tổ chức Lễ khai mạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, nhà văn hóa thôn, bản…), các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn địa phương.

c) Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp học nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; các lớp xóa mù chữ, phổ biến khoa học kỹ thuật cho mọi người,...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS trên địa bàn.

- Trường PTDTBT TH&THCS  số 1 Kim Thủy xây dựng nội dung, chương trình buổi lễ;

- Chuẩn bị mỗi trường 01 tiết mục văn nghệ của CB, GV, NV (Bao gồm trường MN, PTDTBT TH Kim Thủy, PTDTBT TH&THCS số 1 Kim Thủy); lưu ý các trường tự lo phần trang phục và âm nhạc.

- Thư viện trường tổ chức các hoạt động như triển lãm sách, nói chuyện chuyên đề giới thiệu sách... nhằm thu hút các tầng lớp nhân dân và cộng đồng đến đọc sách, báo, truy nhập internet. Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học, và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để CB,GV,NV và học sinh xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học... góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng

- Chi đoàn trường PTDTBT TH&THCS số 1 Kim Thủy (đ/c Quảng phụ trách) tổ chức trang trí, âm thanh, bàn ghế đại biểu xong trước 15h0’  ngày 06/10/2020.

1. Hội khuyến học

- Phối hợp với các trường tổ chức Lễ phát động Tuần lễ cấp xã.

- Thực hiện công tác tuyên truyền về Tuần lễ thông qua hệ thống mạng lưới Hội Khuyến học các cấp, qua facebook, Zalo và bản tin của Hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, cộng đồng đến năm 2020” và công tác “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn xã.

3. Cán bộ văn hóa

- Tổ chức và triển khai kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu các nội dung liên quan đến Tuần lễ; chỉ đạo, hướng dẫn các trường, thư viện, thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh nhân dân tham gia các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ.

- Chỉ đạo hệ thống thư viện trên địa bàn tổ chức các hoạt động như triển lãm sách, nói chuyện chuyên đề giới thiệu sách... nhằm thu hút các tầng lớp nhân dân và cộng đồng đến đọc sách, báo, truy nhập internet ...

4. Cán bộ chính sách, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên.

          - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của hội để triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ có hiệu quả cao.         

- Tổ chức điều tra nhu cầu học tập, khai giảng các lớp học: bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nhiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; các lớp học nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học theo chương trình đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ…

IV. Kinh phí

- UBND xã hỗ trợ 2.000.000đ trích kinh phí hoạt động của TTHTCĐ xã;

- Tổng cộng: 2.000.000đ, UBND xã Kim Thủy giao cho Trường PTDTBT TH&THCS số 1 Kim Thủy lập dự trù chi phí và quyết toán sau khi hoàn thành Tuần lễ học tập suốt đời.

           V. Chương trình buổi lễ phát động

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

1

15h25’

Tiếp đón đại biểu

Ban tổ chức

2

15h30’- 15h45’

Văn nghệ chào mừng

- Đ/c Nữ, Dương

3

15h45- 15h50’

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Đ/c Nhung

4

15h50- 16h5’

Diễn văn Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

- Đ/c Hồ Văn Tuyên.

 

5

16h5’-16h15’

Đại diện phát biểu của lãnh đạo huyện (nếu tham dự).

- Lãnh đạo huyện

6

16h15- 16h25’

Đại diện 01 đơn vị phát biểu

Đ/c Ninh-PHT số 2 KT

7

16h25- 16h40’

Phát biểu của đại diện người học.

- Giáo viên: Cô giáo (GV trường MN Kim Thủy).

- Học sinh: em HS số 1 Kim Thủy

 

 

- Đ/c trường MN Kim Thủy

- HS trường số 1 kim Thủy

8

16h40- 16h45’

Kết thúc lễ khai mạc.

 - Đ/c Bình

Trên đây là hướng dẫn của Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT về kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020. Yêu cầu các trường học, ban ngành, đoàn thể nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BCĐ huyện (b/c);

- Phòng GD& ĐT (b/c);

- Đảng ủy xã (b/c);

- CT,  PCT UBND xã (t/h);

- Các trường học (t/h);

- Lưu: VT.

                                          

 

GIÁM ĐỐC TTHTCĐ XÃ KIM THỦY

 

 

 

 

 

Hồ Văn Tuyên

 


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phạm Xuân Cường 
Nguyễn Quang Hùng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0123.8741930